شهامت چيست؟


شهامت, خواستن, اراده داشتن, همراه با
پذيرش و كاملآ در نظر گرفتن احساس ترستان
هم زمان با اقدام به كار و ريسك كردن و به مخاطره انداختن
به منظور و هدف رسيدن به بالاترين تعهدات
. و همچنين عميق ترين آرمانتان مى باشد.شهامت خلق شده است; آن برگزيده شده است
.و آن در برهه’ زمان انتخاب شده است
. آن هميشه در دسترس شما مى باشد
,آن هميشه يك در باز است
. منتظر براى شما كه به آن وارد به شويد يا نه
.شهامت را نميتوانيد ذخيره يا بسازيد
"اين يك گفته اشتباهى است كه بگوييد "شما با شهامت هستيد
."يا شما "شهامت نداريد
"اين گفته صحيح است كه بگوييد شما "شهامت را انتخاب كرديد
يا "ترجيحآ احساس امنيت در آن لحظه را انتخاب كرديد
". بجاى آنكه شهامت را انتخاب كنيدخيلى از ما بنظر مى رسد زمانى شهامت را انتخاب مى كنيم
كه در حقيقت شهامتى كه ما انتخاب مى كنيم
(1) ".فقط "روى يك پا ايستاده است
تقريبآ همه’ ما
در منكوب كردن, تكذيب كردن, مخفى كردن
پيمان بستن بر عليه و يا/ به كنار زدن
. يا سعى به بحث نكردن پيرامون) ترسمان استاديم )ما اين اعمال را با منظور بى جان و بيهوش كردن اثرى
.كه آنها بر ترسمان دارند انجام مى دهيم
كمال شهامت شامل
آگاهى كامل, تجسم
و روشن بودن در مورد ترسمان
.در زمانى كه ما تصميم مناسب و صحيح را اتخاذ مى كنيم مى باشد
اين همچنين شامل سپاسگزارى و ستودن
خودمان براى انتخاب شهامت
.صرفنظر از حاصل و نتيجه اى كه مى گيريم است
.شهامت به صورتى غير وابسته به نتيجه عمل وجود دارد(انتخاب شهامت (يا انتخاب نكردن آن
.نه خوب است و نه بد, نه درست است و نه غلط
,آن حقيقتآ يك انتخاب است
.وابسته به منافع و مضرات آن
زندگى اى كه به صورت عمده
به سمت انتخاب شهامت گرويده باشد
به شما زندگى اى مى دهد
.زندگى اى كه شما به آن عشق مى ورزيد -
زندگى اى كه به صورت عمده
به سمت انتخاب احساس امنيت و دور از خطر بودن گرويده باشد
به شما زندگى ديگرى مي دهد
.يك زندگى مملو از صرفنظرها براى بقا -
.هيچ اشكالى ندارد كه بخواهيد امن و دور از خطر باشيد
.ما همه آن را مى خواهيم
اما, زمانى كه احساس امنيت و دور از خطر بودن
تبديل به جهت دهنده اصلى شما مى شود
(معمولآ به صورت قراردادى )
آنگاه شما دز يك زندگى اجتناب ها و كنارگى ها زندگى مى كنيد
.ترجيحآ به جاى يك زندگى روحانى و آرام:نويسنده
ژ. دى وايت گلد ويند
:مترجم
تيرداد داعى


(1)

. منظور نويسنده اين است كه مثل آدمى كه روى يك پا ايستاده است لغ ميزند و زياد استوار نيست